Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst tussen u als cliënt en de begeleidende therapeut van Fysiocentrefit. Deze betalingsvoorwaarden worden aan de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld op de achterzijde van de factuur.

  1. De declaraties van Fysiocentrefit dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.
  2. Indien door cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso, dan wordt hier op of omstreeks de 5e van de maand gebruik van gemaakt. Wordt de behandeling niet binnen 30 dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 31e dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank-of giro-incasso.
  3. Indien aan de betalingsverplichting niet tijdig is voldaan zal u in eerste instantie schriftelijk worden benaderd met het verzoek alsnog aan uw betalingsverplichting te voldoen. Indien na 14 dagen het verschuldigde bedrag niet is voldaan volgt een betalingsherinnering welke verhoogd wordt met administratiekosten en wettelijke rente.
  4. Indien cliënt in gebreke blijft, zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven. De verschuldigde kosten voor het incassobureau komen voor rekening van de cliënt. Laatstgemeld bedrag dient binnen 14 dagen na heden in ons bezit te zijn, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn, onze vordering te verhogen met de wettelijke incassokosten ad €40,00 inclusief de daarover verschuldigde BTW ad €8,40 derhalve in totaal €48,40.
  5. Deze betalingsvoorwaarden gaan in op 01-10-2017, waarmee de oude voorwaarden zijn vervallen.