Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie Het Centrum

Betalingsvoorwaarden van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut/manueel therapeut van Fysiotherapie Het Centrum.

Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

 • Patiënt/cliënt is zelf verantwoordelijk voor controle van het verzekeringsrecht op zijn behandeling(en).
 • Indien “Het Centrum” afspraken heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar zal zoveel mogelijk rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.
 • Indien “Het Centrum” geen afspraken heeft kunnen maken met uw zorgverzekeraar ontvangt u van ons een nota die u rechtstreeks aan “Het Centrum” dient te voldoen.
 • Indien de behandeling(en) niet door uw zorgverzekeraar word(en) vergoed, ontvangt u van ons een nota die u rechtstreeks aan “Het Centrum” dient te voldoen.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de therapeut zich het recht voor om het tarief van de behandeling volledig in rekening te brengen bij de cliënt. In geval van plotselinge ziekte of overmacht beslist de behandelend therapeut of de tijd in rekening gebracht wordt.
 • De declaraties van de fysiotherapeut/manueeltherapeut dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.
 • Indien door patiënt/cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso, dan wordt hier op of omstreeks de 5e van de maand gebruik van gemaakt. Wordt de behandeling niet binnen 30 dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de 31e dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank-of giro-incasso. 
 • Indien aan de betalingsverplichting niet tijdig is voldaan zal u in eerste instantie schriftelijk worden benaderd met het verzoek alsnog aan uw betalingsverplichting te voldoen. Indien na 14 dagen het verschuldigde bedrag niet is voldaan volgt een betalingsherinnering welke verhoogd wordt met administratiekosten en wettelijke rente.
 • Indien patiënt/cliënt in gebreke blijft, zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven. De verschuldigde kosten voor het incassobureau komen voor rekening van de patiënt/cliënt. Laatstgemeld bedrag dient binnen 14 dagen na heden in ons bezit te zijn, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn, onze vordering te verhogen met de wettelijke incassokosten ad €40,00 inclusief de daarover verschuldigde BTW ad €8,40 derhalve in totaal €48,40.
 • Deze betalingsvoorwaarden gaan in op 1-11-2006, waarmee de oude voorwaarden zijn vervallen.
 • De betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arr. Rb Utrecht.